Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (Europeiska unionens officiella tidning L 295 av den 12 november 2010)