Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta