Kommissionens förordning (EU) 2019/543 av den 3 april 2019 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 och bilagorna I, III och IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG vad gäller uppdatering av hänvisningar till och införande av vissa föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av motorfordon (Text av betydelse för EES.)