2019 m. balandžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/543, kuriuo dėl nuorodų į tam tikras Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atnaujinimo ir naujų įtraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 IV priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I, III ir IV priedai (Tekstas svarbus EEE.)