Регламент (ЕС) 2019/543 на Комисията от 3 април 2019 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на приложения I, III и IV към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на позоваванията и включването на някои правила на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно одобрението на типа на моторни превозни средства (Текст от значение за ЕИП.)