Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/256 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)