Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4635 — CNP/AVH/Club, Planet Parfum & DI) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП