Mål C-560/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší soud České republiky – Republiken Tjeckien) – E.ON Czech Holding AG mot Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 44/2001 — Domstols behörighet på privaträttens område — Exklusiv behörighet — Artikel 22 led 2 — Giltigheten av beslut av organ i bolag eller andra juridiska personer med säte i en medlemsstat — Domstolarna i denna medlemsstat har exklusiv behörighet — Beslut av ett bolags bolagsstämma om tvångsinlösen av minoritetsaktieägarnas värdepapper i detta bolag till förmån för bolagets majoritetsaktieägare och fastställelse av det lösenbelopp som den sistnämnda ska betala till minoritetsaktieägarna — Rättsligt förfarande som syftar till att lösenbeloppets skälighet ska prövas)