Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 265/2002 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2742/90 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου