Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii Evropské unie pro jadranský a jónský region COM(2014) 357 final a k tématu Strategie Evropské unie pro jadranský a jónský region: výzkum, vývoj a inovace v malých a středních podnicích (průzkumné stanovisko na žádost italského předsednictví EU)