Mål C-520/19: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 14 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Krajský soud v Ostravě – Republiken Tjeckien) – Armostav Místek s.r.o. mot Odvolací finanční ředitelství (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågorna – Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas)