Υπόθεση T-449/19: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2019 — Dell’Alba κατά Κοινοβουλίου