Komission asetus (EY) N:o 1664/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen lopettamisesta