Υπόθεση T-686/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2020 — Euroapotheca κατά EUIPO — General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL) [«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως – Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης GNC LIVE WELL – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Άρθρο 94, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Ουσιαστική χρήση του σήματος – Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 2017/1001)»]