Υπόθεση C-711/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 8ης Οκτωβρίου 2020 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH κατά Magistrat der Stadt Wien [Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 – Άρθρο 1 – Διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών – Έννοια του «τεχνικού κανόνα» – Τυχερά παίγνια – Δημοτικό τέλος για την εκμετάλλευση τερματικών στοιχηματισμού – Φορολογική ρύθμιση – Παράλειψη γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιταξιμότητα έναντι του υπόχρεου καταβολής του τέλους]