Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018