Υπόθεση C-731/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 23 Δεκεμβρίου 2017 η Nap Innova Hoteles, S.L. κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 4 Δεκεμβρίου 2017 στην υπόθεση T-522/17, Nap Innova Hoteles κατά SRB