Komisjoni 7. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 1253/2014 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas) parandused (ELT L 337, 25.11.2014)