Дело T-505/08: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/СХВП (Hunter) (Марка на Общността — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „Hunter“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Ограничаване на стоките, посочени в заявката за регистрация на марка)