Sklep Skupnega odbora EGP št. 293/2019 z dne 13. decembra 2019 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/311]