2019 m. gruodžio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 293/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2020/311]