Komission asetus (ETY) N:o 1591/87, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1987, keräkaalien, ruusukaalien, ruotisellerien ja pinaattien laatuvaatimuksista