Υπόθεση T-733/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Φεβρουαρίου 2020 — Dalasa κατά EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης charantea – Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CHARITÉ – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]