Asia C-35/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.7.2010 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Entrate v. Paolo Speranza (Välilliset verot — Yhtiöpääoman korottamisesta maksettava vero — Direktiivin 69/335/ETY 4 artiklan 1 kohdan c alakohta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään yhtiöpääoman korottamista koskevan päätöksen rekisteröinnin verotuksesta — Edunsaajayhtiön ja notaarin solidaarinen vastuu veroista — Pääomapanosta ei ole tosiasiallisesti suoritettu — Todistelukeinojen rajoittaminen)