Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 129/2016, της 3ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2017/2147]