Komisjoni teade määruse (EL) 2020/698 teatavate sätete kohaldamata jätmise kohta Poolas COVID-19 haiguspuhang (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/698, milles sätestatakse konkreetsed ja ajutised meetmed seoses COVID-19 puhanguga ning milles käsitletakse teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist ja pikendamist ning teatavate korraliste kontrollide ja koolituste edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.5.2020, lk 10)) 2020/C 190 I/01