Ενημέρωση από την Επιτροπή σχετικά με τη μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2020/698 από την Πολωνία Έξαρση της νόσου COVID-19 [Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή την παράταση της ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων και με την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές (ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 10)] 2020/C 190 I/01