Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2404 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ονομασία «Maasvallei Limburg» (ΠΟΠ)$