Sklep Sveta (EU) 2020/522 z dne 7. aprila 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede nekaterih proračunskih zadev v zvezi z izvajanjem Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti