Υπόθεση T-19/05: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Μαΐου 2010 — Boliden κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Τομέας των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων — Απόφαση η οποία διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Διαρκής και πολύμορφη παράβαση — Πρόστιμα — Παραγραφή — Συνεργασία)