Vec C-123/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. augusta 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Pridruženie Turecka k EHS — Rozhodnutie č. 2/76 — Článok 7 — Klauzula „standstill“ — Právo na pobyt rodinných príslušníkov tureckého pracovníka — Vízová povinnosť na vstup na územie členského štátu)