Kohtuasi C-123/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. augusti 2018. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Nefiye Yön versus Landeshauptstadt Stuttgart (Eelotsusetaotlus — EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Otsus nr 2/76 — Artikkel 7 — Standstill-tingimus — Türgi kodakondsusega töötaja pereliikmete riigis elamise õigus — Viisanõue liikmesriigi territooriumile sisenemiseks)