Υπόθεση C-123/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Αυγούστου 2018 [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nefiye Yön κατά Landeshauptstadt Stuttgart (Προδικαστική παραπομπή — Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας — Απόφαση 2/76 — Άρθρο 7 — Ρήτρα «standstill» — Δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας Τούρκου εργαζομένου — Απαίτηση θεωρήσεως για την είσοδο στην επικράτεια κράτους μέλους)