Neuvoston Asetus (EU) 2019/2220, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta