Kohtuasi C-451/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. juuni 2018. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdomi eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – MB versus Secretary of State for Work and Pensions (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 79/7/EMÜ — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine sotsiaalkindlustuse valdkonnas — Riiklik pensioniskeem — Soovahetuse tunnustamise tingimused — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on sellise tunnustamise eeldus enne soovahetust sõlmitud abielu kehtetuks tunnistamine — Keeldumine sugu vahetanud isikule riikliku vanaduspensioni andmisest alates tema omandatud soost isikutele ette nähtud pensionieast — Otsene sooline diskrimineerimine)