Υπόθεση C-503/18 P: Αναίρεση που άσκησε στις 26 Ιουλίου 2018 η Inge Barnett κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 16 Μαΐου 2018 στην υπόθεση T-23/17, Barnett κατά Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)