Komission asetus (EU) N:o 600/2010, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäyksistä ja muutoksista esimerkkeihin sukua olevista lajikkeista tai muista tuotteista, joihin sovelletaan samaa jäämien enimmäismäärää (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)