Sammanfattning av kommissionens beslut av den 4 maj 2017 om ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 54 i EES-avtalet (Ärende AT.40153 – mest-gynnad-nations-klausuler i e-boksavtal och därmed sammanhängande omständigheter) [delgivet med nr c(2017) 2876]