Резюме на решение на Комисията от 4 май 2017 година относно производство по член 102 от договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от споразумението за ЕИП (Дело AT.40153 — E-Book MFNS и свързаните с него въпроси) (нотифицирано под номер C(2017) 2876)