Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9745 — Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 200/04