Υπόθεση C-80/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supremo Tribunal de Justiça (Πορτογαλία) στις 14 Φεβρουαρίου 2017 — Fundo de Garantia Automóvel κατά Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana