Gevoegde zaken T-543/16 en T-544/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Carpenito e.a./Raad [„Openbare dienst — Bezoldiging — Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden — Verordeningen (EU) nrs. 422/2014 en 423/2014 — Aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen voor de jaren 2011 en 2012 — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Gewettigd vertrouwen — Regels voor de sociale dialoog”]