Odločba Komisije z dne 15. aprila 2004 o dokumentu za transfer eksplozivov znotraj Skupnosti (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 1332) (2004/388/ES)