Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2122 zo 16. decembra 2020, ktorým sa na rok 2021 udeľuje neobmedzený bezcolný prístup do Únie určitému tovaru s pôvodom v Nórsku, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014