Beslut 1/2017 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 8 december 2017 beträffande genomförandet av artikel 68 i AVS–EU-partnerskapsavtalet [2017/2357]