Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 495/2011 ( 2011. gada 20. maijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 109/2007 attiecībā uz barības piedevas monenzīnnātrija sastāvu Dokuments attiecas uz EEZ