Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9974 — Groupe Crédit Agricole/Groupe Generali/Europ Assistance France/Viavita) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 392/05