Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 143/2018, της 6ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2021/205]