Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/388 av den 6 mars 2020 om bestämmelser för tillämpningen av rådets direktiv 90/428/EEG vad gäller undantag från bestämmelserna för hästtävlingar och om ändring av kommissionens beslut 2009/712/EG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning [delgivet med nr C(2020) 1269] (Text av betydelse för EES)