2011/657/: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z  27. septembra 2011 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/030 NL/Noord-Holland a Flevoland, divízia 18, Holandsko)